Thầy Đăng: Xôi Bắp Cổ Truyền

 

 

 

Học trò đến thăm thầy Đăng

và thụ giáo món xôi bắp cổ truyền của Thầy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</br><br/>

 

 

<br/>

  

Created By Mõ Làng Radio